Licenční podmínky


Výrobce se zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a autorských práv a že je ze zákona oprávněn poskytnout licenci bez souhlasu třetí strany.

a) Licence na softwarový produkt
Softwarový produkt je chráněn autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími  zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Softwarový produkt se neprodává, nýbrž se pouze uděluje licence k jeho užívání.

b) Udělení licence
Jedna licence opravňuje k instalaci softwarového produktu na jeden počítač. Pro provoz v síti je potřeba mít zakoupen počet licencí odpovídající počtu počítačů na kterých bude softwarový produkt provozován.

c) Popis dalších práv a omezení

I. Dělení komponentů
Licence na softwarový produkt se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači.

II. Pronájem
Softwarový produkt nelze pronajímat, ani půjčovat.

III. Omezení zpětné analýzy, dekompilace a zásahů do softwarového produktu
Zpětná analýza, dekompilace,  převod ze strojového kódu a zásahy do funkcí softwarového produktu nejsou povoleny, s výjimkou a v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným zákonem a jež má přednost před tímto omezením.

IV. Převod licence
Veškerá svoje práva v rámci smlouvy smíte trvale převést za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý softwarový produkt (včetně všech komponentů, médií a tištěného materiálu, všech inovovaných verzí softwaru a za předpokladu, že nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy.

d) Autorská práva
Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu a jakékoli kopie softwarového produktu jsou majetkem autora softwarového produktu. Softwarový produkt je chráněn autorskými zákony a ustanoveními mezinárodních smluv. To znamená, že se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům, s následujícími výjimkami, které vám umožňují buď (a) zhotovit jednu kopii softwarového produktu výhradně pro záložní nebo archivní účely nebo (b) nainstalovat softwarový produkt na jeden počítač, a to za předpokladu, že si ponecháte originál výhradně pro záložní nebo archivní účely.

e) Omezená záruka
Autor softwarový produkt poskytuje "tak jak je" a neručí za jakékoliv škody způsobené případnou nesprávnou činností nebo nečinností softwarového produktu. Dále autor ani prodejce neručí za jakékoliv škody způsobené nesprávným užíváním softwarového produktu, nebo nesprávnou funkcí dalšího hardwarového nebo softwarového vybavení uživatele.